หนังสือเรียน ดนตรี พร้อม Audio CD

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้จัดพิมพ์

องค์การค้าของ สกสค.

ผู้เรียบเรียง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่

ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 1